Beijing University of Technology
Beijing, People’s Republic of China
Author
Liu, W.
Wang, J.
Wang, Y.
Yang, Y.