J-PARC, KEK & JAEA
Ibaraki-ken, Japan
Author
Hori, Y.
Kimura, T.
Li, S.
Ogiwara, N.
Otani, M.
Saito, N.