KANEKA
Osaka, Japan
Author
Murakami, M.
Murashima, K.
Tachibana, M.
Tatami, A.