KIS
Ibaraki, Japan
Author
Hirose, M.
Takahashi, D.
Tasaki, R.