Kyoto ICR
Uji, Kyoto, Japan
Author
Iwashita, Y.
Takeuchi, Y.
Tongu, H.