Nagoya University
Nagoya, Japan
Author
Hosaka, M.
Inami, K.
Yotsuzuka, M.