Nichicon (Kusatsu) Corporation
Shiga, Japan
Author
Hamano, K.