Nihon Koshuha Co. Ltd
Yokohama, Japan
Author
Akikawa, H.
Sato, K.