Nippon Advanced Technology Co., Ltd.
Tokai, Japan
Author
Hori, T.
Horino, K.
Kosaka, S.
Miki, N.
Nemoto, Y.
Sato, Y.