NSC/KIPT
Kharkov, Ukraine
Author
Androsov, V.P.
Bezditko, O.
Bykhun, O.V.
Gevtsev, V.V.
Gladkikh, P.
Gordienko, A.N.
Gvozd, A.
Ivashchenko, V.E.
Kapliy, D.A.
Karhaukhov, I.I.
Karnaukhov, I.M.
Lyashchenko, V.P.
Moisieienko, M.
Mytsykov, A.
Reuzayev, A.V.
Shevtsov, A.B.
Stomin, V.
Tarasov, D.V.
Trotsenko, V.I.
Ushakov, I.
Zelinsky, A.Y.