NTHU
Hsinchu, Taiwan
Author
Lu, M. -R.
Wang, P.
Yeh, M.-K.