PNPI
Gatchina, Leningrad District, Russia
Author
Denisov, A.S.
Gavrikov, Y.
Ivanov, Yu.M.
Koznov, M.A.
Malyarenko, L.G.
Skorobogatov, V.