QST/Takasaki
Takasaki, Japan
Author
Hosaka, Y.
Yuri, Y.
Yuyama, T.