RFNC-VNIIEF
Sarov, Nizhniy Novgorod region, Russia
Author
Chinin, A.A.
Fomichev, V.A.
Kozlov, S.G.
Kuropatkin, Yu.P.
Nizhegorodtsev, V.I.
Romanov, I.N.
Savchenko, K.V.
Selemir, V.D.
Shamro, O.A.
Urlin, E.V.