TOKIN
Sendai, Miyagi, Japan
Author
Hamato, K.
Kataoka, J.
Kusano, K.
Ogata, K.
Saito, Y.